Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ - ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Състояние на интернет достъпа в България

Преди време ми се наложи да се запозная със Закона за електронните съопщения (ЗЕС), където членовете 236 и 236а привлякоха вниманието ми. Целият закон може да се прочете на адрес: http://lex.bg/laws/ldoc/2135553187. В член 236 се казва:

"Чл. 236. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определя параметри за качеството на обществените електронни съобщителни услуги, които да бъдат измервани, както и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, включително възможни механизми за сертифициране на качеството, с цел гарантиране достъпа на крайните потребители, включително на крайните потребители с увреждания, до сравнима, надеждна, изчерпателна, разбираема и актуална информация относно качеството на предоставяните услуги."

Под "комисия" се разбира Комисията за регулиране на съобщенията. Техният отговор на моето запитване относно дали има определени параметри и минимални стойности за Интернет достъпа, може да се види на следващото изображение.

Оказа се че посоченият Интернет адрес на Общите изисквания при осъществяване на обществените електронни съобщения, съдържа развален документ. Актуалната версия на този документ може да бъде видяна на адрес http://www.ciela.net/FreeStateGazette/OpenDocument.aspx?id=2135581536. В този документ, в член 38 се казва:

"Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, отчитат качеството на предоставяните услуги чрез параметри, посочени в приложение № 5."

А в член 39 се казва:

"Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Всяка година, до 31 януари, предприятията по чл. 38 публикуват на страницата си в интернет информация за постигнатите стойности на параметрите, относими към съответните мрежи и/или услуги, предоставяни през предходната календарна година."

В приложение 5, освен параметри за телефонните услуги има посочени параметри отнасящи се до Интернет достъпа, като: "Процент на жалбите относно коректност на сметките", "Постигната скорост на предаване на данни", "Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни" и "Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)". Трябва да отбележа, че това приложение е влезнало в сила на 17.08.2012 г. и явно не всички компании са се запознали с него. В решение 345 от 31 март 2011 г. на КРС, посочващо целевите стойности на някои параметри, също не присъстват такива касаещи Интернет достъпа.

Моят съвет към потребителите на Интернет е винаги да пишат жалби при устоновяване на некоректни данни в месечните им сметки, за да може да взимаме информирано решение при избора и сключването на срочни договори с Интернет доставчика си. Освен това можем да попитаме съответния доставчик за постигнатите стойности на параметрите на услугата, която искаме да ползваме, ако той не е публикувал тази информация на WEB сайта си.